معاون وزیر سرمایه گذاری قرقیزستان به نام

معاون وزیر سرمایه گذاری قرقیزستان به نام

Tainynews – آمبریل تمرالیف به عنوان معاون وزیر سرمایه گذاری منصوب شد.

رئیس کابینه وزیران Ulukbek Maripov این دستور را در اول ژوئن امضا کرد.

تمرالیف پیش از این سمت ریاست مرکز تأمین مالی پروژه توسعه منطقه ای را بر عهده داشت.

Author: admin