قرقیزستان بیش از 87600 را علیه COVID-19 واکسینه می کند

قرقیزستان بیش از 87600 را علیه COVID-19 واکسینه می کند

Tainynews وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی گزارش داد ، 2842 مورد در روز گذشته در قرقیزستان علیه عفونت ویروس کرونا واکسینه شدند.

در مجموع 87645 واکسینه شدند. 44979 نفر از آنها دوز دوم واکسن را تجویز کردند.

واکسیناسیون براساس مناطق:

  • منطقه چوی – 14701
  • منطقه اوش – 11953
  • منطقه جلال آباد – 11،573
  • منطقه ایسیک کول – 8،238
  • اوش – 7103
  • منطقه تالاس – 4345
  • منطقه نارین – 4531
  • منطقه باتکن – 3،832.

Author: admin