55000 درخواست برای گذرنامه جدید ثبت شده است ، 6،500 مورد از آنها آماده است

55000 درخواست برای گذرنامه جدید ثبت شده است ، 6،500 مورد از آنها آماده است

Tainynews – Mukhabat Pratova ، مدیر بخش ثبت نام اقدامات مربوط به جمعیت و وضعیت مدنی خدمات ثبت احوال ، گفت: بیش از 55،000 درخواست برای گذرنامه 2020 پذیرفته شده است.

Author: admin