3 مصدوم در بیشکک به دلیل طوفان باد

3 مصدوم در بیشکک به دلیل طوفان باد

Tainynews وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی گزارش داد – سه نفر در بیشکک به دلیل طوفان باد زخمی شدند.

همه آنها با جراحات مغزی مغزی بسته به واحد Neurotrauma بیمارستان ملی منتقل شدند.

وضعیت آنها پایدار است.

عصر دیروز بر اثر وزش باد شدید در بیشکک چندین درخت سقوط کرد ، برخی از آنها هنگام عبور با وسایل نقلیه سقوط کردند.

Author: admin