فیفا در نظر دارد مرکز ورزشی و بهداشتی را در ایسیک-کل ایجاد کند

فیفا در نظر دارد مرکز ورزشی و بهداشتی را در ایسیک-کل ایجاد کند

Tainynews – طبق اطلاعاتی که در جریان سفر آکیلبک اسمونالیف ، فرماندار این منطقه به روستای کارا-اوی در منطقه ایسیک – کول ، فیفا در نظر دارد یک مجتمع ورزشی را در منطقه احداث کند …

Author: admin