شرکت هواپیمایی قرقیزستان تحویل اسلحه از دوبی به خوجند تاجیکستان را انکار نمی کند ، می گوید هواپیماها محصولات دخانی را حمل می کردند

شرکت هواپیمایی قرقیزستان تحویل اسلحه از دبی به خوجند تاجیکستان را انکار نمی کند ، می گوید هواپیماها محصولات دخانی را حمل می کردند

Tainynews مدیر کل شرکت آئروستان آلماز میکیف در کنفرانس مطبوعاتی در AKIpress گفت: – هیچ محموله مشکوکی توسط هواپیما از آل مکتوم دبی به شهر خوجند تاجیکستان منتقل نشده است.

Author: admin