رئیس جمهور ازبکستان وارد خجند می شود

رئیس جمهور ازبکستان وارد خجند می شود

Tainynews – شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در دومین روز سفر رسمی خود به تاجیکستان وارد خوجند شد.

رئیس جمهور امامعلی رحمان از رئیس جمهور میرضیایف در کوهجند استقبال کرد.

ساکنان محلی در فرودگاه ، خیابان های شهر با پرچم های دو کشور به استقبال رئیس جمهور ازبکستان رفتند.

رهبران جلسه کوتاهی داشتند و سپس به کاخ فرهنگ اربوب در خارج از خجند عزیمت کردند.

Author: admin