روسای جمهور ازبکستان ، تاجیکستان در خجند دیدار می کنند

روسای جمهور ازبکستان ، تاجیکستان در خجند دیدار می کنند

Tainynews – شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در 11 ژوئن در دومین روز سفر رسمی خود به تاجیکستان وارد خوجند شد.

رئیس جمهور امامعلی رحمان هنگام ورود به فرودگاه رئیس جمهور میرضیایف را ملاقات کرد.

Author: admin