ازبکستان و قزاقستان گفتگوهای تعیین مرز در آلماتی را برگزار می کنند

ازبکستان و قزاقستان گفتگوهای تعیین مرز در آلماتی را برگزار می کنند

Tainynews – خبرگزاری دونیو گزارش داد: هشتاد و چهارمین نشست هیئت های دولتی ازبکستان و قزاقستان در کمیسیون مشترک مرزهای ازبکستان و قزاقستان در 11 ژوئن در آلماتی برگزار شد.

هیئت ها از 7 ژوئن به تهیه پیش نویس اسناد نهایی درمورد تعیین مرز ایالتی و بحث درمورد پیش نویس توافق نامه درمورد تعیین مرز مرزی ایالت ازبکستان و قزاقستان ادامه دادند.

جلسه بعدی در ازبکستان برگزار می شود.

هشتاد و سومین جلسه قبلی کمیسیون مرزبندی ازبکستان و قزاقستان 24 تا 28 مه در تاشکند برگزار شد.

طول مرز ازبکستان و قزاقستان بیش از 2100 کیلومتر است. گفتگوها درباره تعیین مرز از سال 2003 آغاز شد و از سال 2017 شدت گرفت.

Author: admin