رئیس هیئت وزیران ، بازرسان بازرگانی در مورد حمایت از تجارت بحث می کنند

رئیس هیئت وزیران ، بازرسان بازرگانی در مورد حمایت از تجارت بحث می کنند

Tainynews – رئیس کابینه وزیران اولوکبک ماریپوف با رابین اورد اسمیت ، نماینده برجسته تجارت دیدار و در مورد حمایت از حقوق و منافع کارآفرینان بحث و تبادل نظر کرد

Author: admin