قرقیزستان برای تعمیر سیستم های آبیاری به 5 میلیارد مادر نیاز دارد. اما هیچ پولی وجود ندارد و سیستم تحقیرآمیز است: آژانس آب

قرقیزستان برای تعمیر سیستم های آبیاری به 5 میلیارد مادر نیاز دارد. اما هیچ پولی وجود ندارد و سیستم در حال تحقیر است: آژانس آب

Tainynews – معاون مدیر آژانس منابع آب عبدی بی جیلوبایف در مورد روشهایی صحبت کرد که می تواند با کمبود آب آبیاری در کشور اوضاع را حل کند …

Author: admin