413 شهروند قرقیز از منطقه Orenburg روسیه بازگشتند

413 شهروند قرقیز از منطقه Orenburg روسیه بازگشتند

Tainynews – 413 شهروند قرقیزستان از ولسوالی بوزولوک ، منطقه اورنبرگ روسیه به قرقیزستان بازگشتند ، گفت که وزارت امور خارجه قرقیز در 24 ماه مه.

کاروان 9 اتوبوس به مدت دو روز در حال گذر از قزاقستان بود.

همه کسانی که وارد شدند در نقاط رصد قرار می گیرند.

وزارت امور خارجه از قرقیزستانیان در روسیه خواست تا تا باز شدن رسمی مرزها به مناطق مرزی نروند.

Author: admin