کودکان در 6 مدرسه اضطراری ولسوالی علای تحصیل خود را ادامه می دهند

کودکان در 6 مدرسه اضطراری ولسوالی علای تحصیل خود را ادامه می دهند

Tainynews تورموش گزارش داد – در منطقه علایی 6 مدرسه امپراتوری وجود دارد.

به گفته معاون رئیس منطقه Zamirbek Moldokulov ، وزارت فوریت های پزشکی گزارش وضعیت اضطراری 13 مدرسه را صادر کرد. دو مدرسه بازسازی شد ، ساخت 5 مدرسه دیگر در حال انجام است. وی گفت که کودکان به تحصیل در مدارس اورژانس ادامه می دهند.

متخصصان وزارت امور اضطراری در 14 مدرسه روستایی این ولسوالی مدارس اضطراری پیدا کردند. احداث مدارس جدید از 20 تا 40 میلیون سود نیاز داشت. بودجه تحت پوشش بودجه دولت است. “

53 مدرسه در ولسوالی فعالیت می کنند ، یک مدرسه خصوصی است. 90187 نفر در این ولسوالی زندگی می کنند.

Author: admin