پارک ها و بلوارهای بیشکک برای پیاده روی باز است

پارک ها و بلوارهای بیشکک برای پیاده روی باز است

Tainynews – دفتر مطبوعاتی شهردار گفت: – پارک ها و بلوارها از 25 ماه مه برای پیاده روی باز هستند.

این شرکت به شهرداری پارک موظف شده است كه مطابق پروتكلهای بهداشتی را رعایت كند و از شهروندان اطمینان حاصل كند.

مقامات بیشکک از شهروندان می خواهند تا مسافت امن را حفظ کنند.

Author: admin