بانک ملی قصد دارد 256.5 میلیون سود از درآمد خود را برای پاسخ Covid-19 اختصاص دهد

بانک ملی قصد دارد 256.5 میلیون سود از درآمد خود را برای پاسخ Covid-19 اختصاص دهد

Tainynews – کمیته سیاست اقتصادی و مالی مجلس در پیش نویس اصلاحات در قانون بانک ملی جمهوری قرقیزستان ، بانک ها و فعالیت های بانکی را در قرائت دوم بررسی می کند …

Author: admin