چشمه های بیشکک از اول ژوئن دوباره جاری می شوند

چشمه های بیشکک از اول ژوئن دوباره جاری می شوند

Tainynews – دفتر مطبوعاتی شهردار گفت: – چشمه های بیشکک از اول ژوئن از سر گرفته می شوند.

بیشکک دارای 16 مجموعه چشمه است که توسط شرکت تمیزکاری شهرداری تازالیک اداره می شود.

تعالی گفت: چشمه های اولیه از پاییز تعمیر شده و پاکسازی شده اند.

Author: admin