توافقنامه كومتور در سال 2009 توسط پارلمان تصویب شد و اکنون پارلمان باید موضوع را حل كند:

توافقنامه كومتور در سال 2009 توسط پارلمان تصویب شد و اکنون پارلمان باید موضوع را حل كند:

Tainynews – در آن زمان توافق نامه 2009 توسط پارلمان تصویب شد و اکنون پارلمان باید موضوع را حل کند ، رئیس کمیته آب و هوا و محیط زیست ایالت ، دینارا کوتمانووا در مورد اظهارات اخیر رئیس GKNB در مورد شروع روند تقبیح همه گفت توافق نامه های مربوط به پروژه Kumtor …

Author: admin