وزارت بهداشت در گفتگو با آزمایشگاه های خصوصی

وزارت بهداشت در گفتگو با آزمایشگاه های خصوصی

Tainynews – گفتگوی مذاکرات با آزمایشگاه های خصوصی برای انجام آزمایش کورو ویروس در حال انجام است.

وی گفت: “الزامات وجود دارد. ما با آزمایشگاه های خصوصی صحبت کردیم ، و آنها سطح 3 و 4 سطح ایمنی را دارند. آنها می خواهند آزمایش های تکمیلی را فقط در شرایط موسسات دولتی انجام دهند.”

Author: admin

پاسخی بگذارید