ترکیه جزئیات تحقیق درباره پرونده سعیمیتی را ارائه نکرده است ، وی نیاز به انتقال اعضای FETO از قرقیزستان دارد: وزارت کشور

ترکیه جزئیات تحقیق درباره پرونده سعیمیتی را ارائه نکرده است ، وی نیاز به انتقال اعضای FETO از قرقیزستان دارد: وزارت کشور

Tainynews – رئیس اداره تحقیقات وزارت امور داخله قرقیزستان در تاریخ 2 ژوئن گفت: دو وزارت امور خارجه قرقیزستان دو سؤال را به ترکیه ارسال كرد ، نخست در مورد قتل آیركین ساییمیتی و دوم در مورد جزئیات تحقیقات.

Author: admin