حضانت 500 فرزند مهاجر از تقریباً 107،000 رسماً از بستگان قرقیزستان محروم شدند

حضانت 500 فرزند مهاجر از تقریباً 107،000 رسماً از بستگان قرقیزستان محروم شدند

وزیر توسعه اجتماعی و کار اولگبک كوكوروف

Tainynews – اولوگبک كوكوروف ، وزیر كار و توسعه اجتماعی ، در جلسه علنی امروز مجلس قرقیزستان گفت: 106.975 كودك در قرقیزستان دارای والدینی بودند كه در خارج از كشور مشغول به كار بودند …

Author: admin