UFC: آنتونین شوچنکو ماه تعلیق کرد

UFC: آنتونین شوچنکو ماه تعلیق کرد

Tainynewsآنتونین شوچنکو پس از درگیری با او تعلیق پزشکی یک ماهه دریافت کرد كاتلین چوكاگیان

شوچنکو تا تاریخ 30 ژوئن بدون قرارداد تا 21 ژوئن به حالت تعلیق درآمد.

در تاریخ 31 ماه مه ، آنتونین شوچنکو در تصمیم بدل به کاتین چوکاگیان باخت UFC

Author: admin