هدف اصلی مذاکرات مرزی قرقیز و ازبک جلوگیری از تشدید درگیری ها – برونوف معاون اول نخست وزیر بود

هدف اصلی مذاکرات مرزی قرقیز و ازبک جلوگیری از تشدید درگیری ها – برونوف معاون اول نخست وزیر بود

Tainynews – كوباتبك بورونف ، معاون اول نخست وزیر امروز در پارلمان گفت: هدف اصلی مذاكرات مرزی قرقیز و ازبك با نخست وزیر ازبكستان با عبدالله آریپوف پیشگیری از تشدید بیشتر درگیری است.

Author: admin