1.996،000 سود سرمایه گذاری در سرمایه ثابت جذب شده در منطقه چوی طی 4 ماه

1.996،000 سود سرمایه گذاری در سرمایه ثابت جذب شده در منطقه چوی طی 4 ماه

Tainynews سوتلانا ولکووا ، معاون فرماندار منطقه چوی ، در ژانویه تا آوریل سال 2020 ، 1،996،000 سود سرمایه گذاری در سرمایه ثابت به منطقه چوی جذب کرد.

Author: admin