رئیس شرکت پارکهای شهر با وجود شکاف قانونی که اجازه این کار را می دهد ، با صاحبان مشاغل کوچک که در پارک ها مشغول کار هستند امضا می کند

رئیس شرکت پارکهای شهر با وجود شکاف قانونی که اجازه این کار را می دهد ، با صاحبان مشاغل کوچک که در پارک ها مشغول کار هستند امضا می کند

رئیس شرکت پارک های شهری Kalicha Umuralieva

Tainynews – رئیس شرکت شهری شهر پارک ، کالیچا امورلیوا ، اعضای شورای محلی بیشکک را در مورد تحقیقات جنایی که توسط کمیته امنیت ملی ایالتی علیه وی آغاز شده بود ، به روز کرد.

Author: admin