20 بیمار کروناویروس بعد از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند و در مجموع 1360 نفر بهبود یافتند

20 بیمار کروناویروس بعد از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند و در مجموع 1360 نفر بهبود یافتند

معاون وزیر بهداشت نوربولوت اوسنبایف

Tainynews – نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، گفت: در 24 ساعت گذشته بیست بیمار پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.

سه بیمار در منطقه نارین ، 14 نفر در بیشکک ، 3 نفر در منطقه اوش مرخص شدند.

1360 بیمار کرونا ویروس تاکنون بهبود یافتند.

Author: admin