دولت قرقیز در مورد کامیون های قرقیزستان در مرز قرقیز و قزاقستان گفت که زمان سنجی نشان می دهد قزاقستان توافق های پیشین را نقض می کند

دولت قرقیز در مورد کامیون های قرقیزستان در مرز قرقیز و قزاقستان گفت که زمان سنجی نشان می دهد قزاقستان توافق های پیشین را نقض می کند

Tainynews سرویس مطبوعاتی دولت قرقیز گفت: بیش از 500 کامیون به طول 8 کیلومتر در مرز گذرگاه مرزی آک-تیلک به دلیل بررسی های شدید توسط کمیته درآمدهای عمومی قزاقستان ، بسته شده اند.

Author: admin