بیشتر موارد کروناویروس جدید در میان افراد تحت نظر پزشکی تأیید شده است

بیشتر موارد کروناویروس جدید در میان افراد تحت نظر پزشکی تأیید شده است

Tainynews نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: از بین 33 مورد جدید COVID-19 ، 26 مورد در بین تحت بررسی پزشکی تأیید شد.

یک مورد وارد شده است.

معاون وزیر بهداشت گفت: منابع عفونت در 6 مورد ارزیابی نشده است.

Author: admin