460 شهروند قرقیزستان از مسکو هوایی گرفتند

460 شهروند قرقیزستان از مسکو هوایی گرفتند

Tainynews – وزارت امور خارجه گفت: 460 شهروند قرقیزستان امروز از بیسکوک از مسکو وارد شدند.

مهاجران عمدتاً شامل سالمندان ، كودكان خردسال ، زنان باردار ، بيماران شديد ، شهروندان در شرايط دشوار زندگي بودند.

همه شهروندان بازگردانده شده به محل مشاهده منتقل می شوند که در آنجا تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin