2 کارمند وزارت حمل و نقل به جرم اخاذی رشوه از رانندگان کامیون بازداشت شدند

2 کارمند وزارت حمل و نقل به جرم اخاذی رشوه از رانندگان کامیون بازداشت شدند

Tainynews – سرویس دولتی مبارزه با جرائم اقتصادی در بازداشت 8 بازرس کنترل وزن و اندازه وزارت حمل و نقل در 8 ژوئن.

بازداشت شدگان مظنون به اخاذی منظم از رانندگان کامیون های سنگین هستند.

Author: admin