3 شهروند قرقیزستان از ایران به بیشکک بازگشتند

3 شهروند قرقیزستان از به بیشکک بازگشتند

Tainynews وزارت امور خارجه گفت: سه شهروند قرقیزستان امروز از ایران به بیشكك بازگشتند.

حمل و نقل آنها توسط وزارت خارجه قزاقستان ترتیب داده شد. آنها با پرواز مستقیمی از هواپیمای hte هواپیمایی کیش به فرودگاه آلماتی سفر کرده و از آنجا با اتومبیل به بیشکک منتقل شدند.

شهروندان بازگردانده شده مطابق با پروتکل COVID-19 به محل مشاهده منتقل شدند.

Author: admin