معاون اول نخست وزیر Boronov توضیح می دهد که چرا گسترش وضعیت اضطراری پیشنهاد شده است

معاون اول نخست وزیر Boronov توضیح می دهد که چرا گسترش وضعیت اضطراری پیشنهاد شده است

Tainynews – كوباتبك بورونف معاون اول نخست وزیر توضیح داد كه چرا رئیس جمهور سورونبیای جینبكوف پیشنهاد شد تا وضعیت اضطراری و وضعیت اضطراری را در نظر بگیرد …

Author: admin

پاسخی بگذارید