بیزنالی نوردینف جایگزین آلمازبک باتیربکوف در پارلمان شد

بیشنالی نوردینف جایگزین آلمازبک باتیربکوف در پارلمان شد

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان موظفیت نماینده آلمازبک باتیربکوف را پیش از موعد خاتمه داد.

این حکم براساس نامه استعفای ارسال شده توسط باتیربکوف پایان یافت

بیزنالی نوردینف جایگزین آلمازبک باتیربکوف شد. وی امروز کارت شناسایی و نشان را دریافت کرد.

Author: admin