16 مهد کودک آماده برای باز کردن در منطقه سوردلوفسک

16 مهدکودک که برای افتتاح در منطقه Sverdlovsk آماده می شوند

Tainynews – مدیر ولسوالی گفت: – مهدکودک ها برای افتتاح در منطقه Sverdlovsk از بیشکک آماده می شوند.

تاکنون 14 مهد کودک شهرداری و 2 مهدکودک خصوصی بررسی شده است ، الزامات بهداشتی و اپیدمیولوژیک برای جلوگیری از شیوع عفونت کروناویروس بررسی شده و محصولات بهداشتی شخصی در اختیار آنها قرار گرفته است.

این حملات در کلیه مهدکودک های دولتی و خصوصی ولسوالی در راستای اجرای الگوریتم قوانین بهداشتی به منظور اطمینان از امنیت کودکان در حال انجام است.

Author: admin