مرد 80yo اولین شناسنامه ، گذرنامه ازبک را دریافت می کند

مرد 80yo اولین شناسنامه ، گذرنامه ازبک را دریافت می کند

Tainynews – رسانه های محلی گزارش دادند: یک مرد 80 ساله در ازبکستان نخستین شناسنامه و گذرنامه خود را دریافت کرد.

اوبیجون عبدونابیف در سال 1940 به دنیا آمد. وی تاکنون شناسنامه نداشت.

این مرد گفت که 65 سال گذرنامه دارد ، اما آن را گم کرد. این مرد سعی کرد تا سند را بازیابی کند اما بیهوده.

در این گزارش آمده است: “در این بررسی مشخص شد كه اوبیجون عبدونابیف در خانه متولد شده است. پدر وی در جنگ دوم در حال جنگ بود ، اما در سال 1943 كشته شد. این مرد شناسنامه را در زمان htat دریافت نکرد.”

Author: admin