ژاپن برای کمک به مغولستان 1 میلیارد JPY کمک خواهد کرد

ژاپن برای کمک به مغولستان 1 میلیارد JPY کمک خواهد کرد

Tainynews – در میان همه گیری های جهانی COVID-19 ، دولت ژاپن تصمیم گرفته است 1 میلیارد JPY (حدود 9،318،950 ) را به عنوان بخشی از کمک های غیر قابل برگشت به مغولستان ارائه دهد.

بنا به گزارش مونتسام ، این کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی می انجامد.

علاوه بر این ، ژاپن 249 میلیون JPY به عنوان کمک های غیر قابل برگشت برای انجام برنامه توسعه منابع انسانی به دولت مغولستان ارائه می دهد.

در امور غیرقانونی امروز کابینه ، وزیر امور خارجه مجاز شد نامه های مبادله ای را با ژاپن در مورد کمک امضا کند.

Author: admin