437 قرقیزستانی از مسکو تخلیه شده اند

437 قرقیزستانی از مسکو تخلیه شده اند

Tainynews دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه قرقیز گفت: 437 شهروند قرقیز ، از جمله کودکان ، در 14 ژوئن از مسکو به بیشکک حمل و نقل شدند.

با توجه به محدود بودن تعداد صندلی های موجود در کشتی و تعداد زیادی از شهروندان که مایل به بازگشت به قرقیزستان هستند ، لیست مسافران برای پرواز با هواپیمای Aeroflot توسط یک ماموریت خانگی متشکل از نمایندگان جامعه مهاجران قرقیزستان ، پزشکان قرقیزستان کار می کنند. در مسکو و کارمندان سفارت قرقیزستان در روسیه.

در این لیست مسافران عمدتاً زنان در چند هفته اخیر بارداری و زنانی با فرزندان خردسال زیر 2 سال و همچنین شهروندان دارای بیماریهای جدی و دلایل معتبر برای بازگشت به خانه بر اثر مرگ نزدیکان قرار داشتند.

کلیه شهروندانی که وارد شده اند در نقاط دیداری قرار می گیرند.

Author: admin