بیشکک به تدریج به کانون کروناویروس در کشور تبدیل می شود: رئیس جمهور جینبکوف

بیشکک به تدریج به کانون کروناویروس در کشور تبدیل می شود: رئیس جمهور جینبکوف

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف و معاون نخست وزیر ، کوباتبک بورنوف ، معاون اول نخست وزیر ، درمورد وضعیت اپیدمیولوژیک در کشور ، اقدامات مقابله با گسترش تاج ویروس و پیامدهای منفی آن در 15 ژوئن بحث و گفتگو کردند …

Author: admin