بدهی عمومی ازبکستان به 18.2 میلیارد دلار می رسد

بدهی عمومی ازبکستان به 18.2 میلیارد دلار می رسد

Tainynews – بدهی عمومی ازبکستان تا اول آوریل به 18.2 میلیارد دلار رسیده است ، این 31.3٪ تولید ناخالص داخلی است.

براساس بررسی بدهی های عمومی که توسط وزارت دارایی ازبکستان منتشر شد ، بدهی خارجی خارجی 10.9 میلیارد دلار بود.

بدهی داخلی 2.1 میلیارد دلار یا 3.6٪ تولید ناخالص داخلی بود.

در سال 2016 ، بدهی عمومی ازبکستان برابر 9.5 میلیارد دلار یا 11.6٪ تولید ناخالص داخلی بود.

Author: admin