آتامبایف از مشارکت در پرونده جنایی باتوایف رئیس جرم خود در زمینه مسائل بهداشتی خودداری کرد

آتامبایف از مشارکت در پرونده جنایی باتوایف رئیس جرم خود در زمینه مسائل بهداشتی خودداری کرد

عزیز باتوکایف

Tainynews – رسیدگی به پرونده آزاد سازی غیرقانونی رئیس جرم و جنایی عزیز باتوکایف از زندان در 16 ژوئن در دادسرای ناحیه پروموای بیشکک آغاز شد …

Author: admin