کمیته مجلس در آئین نامه سوم کاهش آستانه انتخابات از 9٪ به 7٪ را تصویب می کند

کمیته مجلس در آئین نامه سوم کاهش آستانه انتخابات از 9٪ به 7٪ را تصویب می کند

Tainynews – کمیسیون قانون اساسی ، حکومتداری ، دادگاه و قانون مجلس قرقیزستان اصلاحات قانون اساسی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان را در قرائت سوم به تصویب رساند.

این اصلاحات آستانه انتخابات برای احزاب سیاسی را در انتخابات پارلمان از 9٪ به 7٪ کاهش می دهد.

Author: admin