قرقیزستان و قزاقستان در نظر دارند یک پل احداث کنند و پل موجود را بر فراز رودخانه چو که به پاسگاه های جاده آک-تیلک و کاراسو ارتباط دارد

قرقیزستان و قزاقستان در نظر دارند یک پل احداث کنند و پل موجود را بر فراز رودخانه چو که به پاسگاه های جاده آک-تیلک و کاراسو ارتباط دارد

Tainynews – كوباتبك بورونف ، نخست وزیر وقت ، تصویب توافق نامه بین دولت جمهوری قرقیزستان و دولت قزاقستان در مورد اقدامات مشترک برای ساختن پل جدید و بازسازی پل موجود بین پاسگاه های جاده ای آك تیلك و كاراسو را تأیید كرد. 27، 2019 در بیشکک …

Author: admin