تعداد تماس با coronavirus از ژوئن به طور چشمگیری افزایش یافته است

تعداد تماس با coronavirus از ژوئن به طور چشمگیری افزایش یافته است

Tainynews – رئیس ارشد بخش بهداشت عمومی وزارت بهداشت باکتیگل اسماعیلوا در جلسه توجیهی روز 18 ژوئن درمورد خدمات خط تلفن کورون ویروس توضیح داد.

به گفته وی ، 118 خط هوایی coronavirus از 6 آوریل در بیشکک راه اندازی شده است.

اسماعیلوا گفت: “تا به امروز ، 8 مرکز تماس در کشور فعالیت می کنند ، از جمله 32 عملگر پزشک خانواده ، پرستار خانواده و ساکنان بالینی درگیر هستند.”

به گفته وی ، تاکنون 18387 تماس در سراسر جمهوری دریافت شده است ، از جمله 14322 تماس در بیشکک ، 671 تماس در منطقه چوی ، 72 تماس در منطقه ایسیک – کول ، 319 تماس در منطقه تالاس ، 1377 تماس در جلال- منطقه آباد ، 1452 تماس در منطقه اوش ، 101 تماس در منطقه باتکن.

Author: admin