بازداشتگاه موقت اداره پلیس بیشکک بیش از حد شلوغ بود

بازداشتگاه موقت اداره پلیس بیشکک بیش از حد شلوغ بود

Tainynews – 18 ژوئن مرکز ملی پیشگیری از شکنجه گفت سلول ها در بازداشتگاه موقت اداره پلیس بیشکک پر ازدحام است.

کارکنان مرکز پیشگیری از شکنجه از مرکز بازداشت موقت در پایتخت بازدید کردند. کارکنان این بازداشتگاه با بیان این واقعیت که در بازداشتگاه شماره 1 مظنونان را تنها بعد از 14 روز و فقط با آزمایش منفی کروناویروس ، محرومیت از سلولها را در سلولها توضیح داد.

در زمان مراجعه ، 99 نفر در محدوده 60 تخت در TDF نگهداری شدند. نه نفر از آنها زن و یک فرد جزئی بودند.

زنان گزارش دادند که این سلول برای 6 نفر 4 تختخواب دارد.

Author: admin