پارلمان قرقیزستان اصلاحات را کاهش داد که آستانه انتخابات را به 7٪ کاهش داد

پارلمان قرقیزستان اصلاحات را کاهش داد که آستانه انتخابات را به 7٪ کاهش داد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان اصلاحات قانون اساسی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان را در قرائت سوم به تصویب رساند.

این اصلاحات آستانه انتخابات برای احزاب سیاسی در انتخابات مجلس را از 9٪ به 7٪ کاهش می دهد.

کاهش پیشنهادی قبلی آستانه الیسیتون از 9٪ به 5٪ در اولین مطالعه رد شد.

اصلاحات با 98 رای به تصویب رسید.

Author: admin