10 شهروند قرقیزستان از هند پرواز کردند

10 شهروند قرقیزستان از هند پرواز کردند

Tainynews وزارت امور خارجه قرقیزستان گفت: – 10 شهروند قرقیزستان امروز وارد هندوستان از بیشکک شدند.

مطابق با پروتکل COVID-19 ، آنها را به نقطه مشاهده منتقل می کنند.

چندین پرواز مستقر توسط ایر هند و Capa Jet از 16 و 28 ژوئن پیش بینی شده است تا شهروندان هند را به کشور خود انتقال دهند.

Author: admin