پیش بینی درآمد بودجه دولت تا پایان سال 25٪ کاهش می یابد: رئیس جمهور جینبکوف

پیش بینی درآمد بودجه ایالتی تا پایان سال 25٪ کاهش می یابد: رئیس جمهور جینبکوف

Tainynews – رئیس جمهور قرقیز ، سورونبای جینبکوف در جلسه ویدئو کنفرانس شورای عالی اقتصادی اوراسیا در 14 آوریل پیشنهادات متعددی را با هدف تثبیت تلاش های مشترک در میان همه گیر کوروی ویروس ارائه داد …

Author: admin

پاسخی بگذارید