شهردار بیشکک تست کورو ویروس را مثبت می کند

آزمایش شهردار بیشکک برای کورو ویروس مثبت است

Tainynews – عزیز سوراکماتوف ، شهردار بیشکک با تاج تماس گرفت ، گفت: رئیس کارمندان دفتر شهردار بیشکک ، بالباک تولوبایف در تاریخ 20 ژوئن.

به گفته وی ، نتایج شهردار برای Covid-19 مثبت بود.

Author: admin