CEC پس از کروناویوسی یکی از کارمندان را ضد عفونی کرد

CEC پس از کروناویوسی یکی از کارمندان را ضد عفونی کرد

Tainynews – ساختمان كمیسیون انتخابات بعنوان یكی از كارمندان دارای انسداد مجاری ویروس ضد عفونی شد.

به گزارش CEC ، تمام دفاتر ، سالن ها و اماکن عمومی ضد عفونی شدند.

مرکز مراقبت های بهداشتی و اپیدمیولوژیک بیشکک آزمایش کارمندان CEC را انجام داد. همه افراد مخاطب جدا خواهند شد. بیشتر کارگران به حالت کار از راه دور روی آوردند.

Author: admin