اعتبارهای تازه صادر شده در سه ماهه اول سال 2020 7.2 درصد افزایش یافته است

اعتبارهای تازه صادر شده در سه ماهه اول سال 2020 7.2 درصد افزایش یافته است

Tainynews – براساس گزارش بانک ملی جمهوری قرقیزستان درباره سیاست های پولی برای سه ماهه اول سال 2020 ، اندازه اعتبارات تازه صادر شده در سه ماهه اول سال 2020 7.2 درصد در سال نسبت به سال گذشته به 28.5 میلیارد دلار افزایش یافته است.

میزان اعتبارات صادره شده به پول ملی 8/8 درصد افزایش یافته و به 20.6 میلیارد میلیارد دلار رسیده است.

اندازه اعتبارات به ارز خارجی 3.1 درصد افزایش یافته و به 7.9 میلیارد سود رسیده است.

اعتبارهای تازه صادر شده به واحد پول ملی عمدتاً به دلیل افزایش حجم وام های صادر شده برای بیش از 3 سال 29.8٪ در مقایسه با سه ماهه اول سال 2019 افزایش یافته است.

Author: admin