3911 مورد خشونت خانگی ، 41 خودکشی نوجوان در مدت 5 ماه در قرقیزستان ثبت شده است

3911 مورد خشونت خانگی ، 41 خودکشی نوجوان در مدت 5 ماه در قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews – المازبک ورزالیف ، معاون وزیر کشور گفت ، در پنج ماه نخست سال 2020 ، 3،911 مورد خشونت خانگی در قرقیزستان ثبت شد.

3،199 مورد خشونت خانگی در پنج ماه اول سال 2019 ثبت شده است.

در این دوره 41 خودکشی در بین نوجوانان (34 پسر و 7 دختر) رخ داده است. در پنج ماه اول سال 2019 ، 32 خودکشی نوجوان رخ داده است.

اوروزالیف گفت ، سال گذشته 1111 مورد خشونت علیه کودکان ثبت شده و فقط 93 مورد.

Author: admin